หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสุรินทร์
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลจังหวัดสุรินทร์ 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่โดยสังเขป  
คำแนะนำในการประกันตัว  
เขตอำนาจศาลจังหวัดสุรินทร์  
ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี  
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ  
แบบพิมพ์ศาลแบบใหม่ 57  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดสุรินทร์
จำนวนข่าวทั้งหมด 51
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมงานสภากาแฟ ซึ่งในครั้งนี้หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดฯ
  :: ข่าวที่ 440   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงติดตามการดำเนินงานฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงติดตามการดำเนินงานฯ
  :: ข่าวที่ 439   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 34 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556
ศาลจังหวัดสุรินทร์ให้การต้อนรับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2556
  :: ข่าวที่ 438   :: วันที่ 24 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือน สิงหาคม 2557
  :: ข่าวที่ 437   :: วันที่ 18 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 20 รายการ
  :: ข่าวที่ 436   :: วันที่ 7 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 51 )
ประกาศศาลจังหวัดสุรินทร์เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เดือน กรกฎาคม 2557
  :: ข่าวที่ 435   :: วันที่ 18 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการ "ไกล่เกลี่ย" ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมศรีกุญชร ศาลจังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 434   :: วันที่ 17 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 104 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลยุติธรรมดีเด่นระดับประเทศ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากศาลจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลยุติธรรมดีเด่นระดับประเทศ ฯ
  :: ข่าวที่ 433   :: วันที่ 13 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรัตนอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมรัตนอัมรินทร์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์
  :: ข่าวที่ 432   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 77 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดรัตนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมก่อนประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ศาลแขวงสุรินทร์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ศาลจังหวัดรัตนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมก่อนประชุมอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมฯ
  :: ข่าวที่ 431   :: วันที่ 30 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 59 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ประชุม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชฯ
  :: ข่าวที่ 430   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
ศาลจังหวัดสุริทนร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฯ
ศาลจังหวัดสุริทนร์ ร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และฯ
  :: ข่าวที่ 429   :: วันที่ 22 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 56 )
ประกาศศาลเปิดทำการนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี เดือนมิถุนายน 2557
  :: ข่าวที่ 427   :: วันที่ 20 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ได้ให้ความต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิติศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์
  :: ข่าวที่ 426   :: วันที่ 19 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นางสุกัญญา คล่องบัญชี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับ นางสุกัญญา คล่องบัญชี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลจังหวัดสุรินทร์ ฯ
  :: ข่าวที่ 425   :: วันที่ 16 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลจังหวัดพิมาย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2556 เวลา ๑๐.๓๐ น.
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานศาลจังหวัดพิมาย เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานศาลจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม 2556 เวลา ๑๐.๓๐ น.
  :: ข่าวที่ 424   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีสมโภชหลักเมืองตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ฯ
  :: ข่าวที่ 423   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 33 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีสมโภชหลักเมือง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๙ นาฬิกา พิธีเชิญเสาหลักเมืองและดินศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๔ ทิศ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีสมโภชหลักเมือง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๙ นาฬิกา พิธีเชิญเสาหลักเมืองและดินศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง ๔ ทิศ
  :: ข่าวที่ 422   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 31 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเวียนเทียนกับจังหวัดสุรินทร์ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเวียนเทียนกับจังหวัดสุรินทร์ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ฯ
  :: ข่าวที่ 421   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรกับจังหวัดสุรินทร์ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ฯ
ศาลจังหวัดสุรินทร์ ร่วมทำบุญตักบาตรกับจังหวัดสุรินทร์ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ฯ
  :: ข่าวที่ 420   :: วันที่ 15 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |